Tanssi-liiketerapiapalvelut

Satu Haapanen

Kehon ja mielen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Tanssi-liiketerapia on taideterapiamuoto, jossa psykoterapeuttinen työskentely tapahtuu luovan toiminnan, liikkeen ja kehollisuuden kautta.

‬Keskeistä tanssi-liiketerapiassa on kehon ja mielen vuorovaikutuksen tutkiminen sekä ymmärrys liikkeestä kommunikaationa ja tärkeänä osana vuorovaikutusta.

Tanssi-liiketerapian soveltamismahdollisuudet ovat lukemattomat. Ota yhteyttä niin voimme yhdessä pohtia miten sinä, läheisesi tai työyhteisösi voisitte parhaiten hyötyä tanssi-liiketerapiasta! Toimin pääasiassa pääkaupunkiseudulla.

Lue asiakkaiden palautteita:


AJANKOHTAISTA


Lue Eheyden blogista: TANSSI-LIIKETERAPIASSA KOSKETUS EHEYTEEN


LÄSNÄOLOA JA LIIKETTÄ KAAMOKSEN RAJOILTA -TYÖPAJA    
Maanantaina 26.11.2018 klo 17.30-20.00


YKSILÖTERAPIA lue lisää


TYÖHYVINVOINTIA KEHOTIETOISUUDESTA lue lisää

Olen ‭‬ammatiltani sosionomi ja tanssi-liiketerapeutti.‭ ‬Sosionomina olen tehnyt töitä‭ ‬lastensuojelussa. ‭‬Työni tavoitteena on ollut‭ ‬auttaa yksilöä tai perheyhteisöä löytämään ratkaisumalleja,‭ ‬voimavaroja ja vahvuuksia,‭ ‬joiden avulla elämän kriisitilanteista on mahdollista mennä eteenpäin.‭ ‬Tanssi-liiketerapiassa minua inspiroi ennen kaikkea se, miten nämä mahdollisuudet tulevat esiin kehoa ja liikettä tutkiessa ja kuunnellessa.

Olen työskennellyt‭ ‬traumojen,‭ ‬masennuksen,‭ ‬ahdistuksen sekä sosiaalisen jännittämisen ja erilaisten vuorovaikutusongelmien parissa.‭ ‬Minulla on‭ ‬myös‭ ‬kokemusta ‬stressin ja ‬uupumuksen sekä kroonisen kivun ja‭ ‬neurologisten häiriöiden parissa työskentelystä.‭ Tanssi-liiketerapiaopintojeni lopputyössä tutkin tanssi-liiketerapian ja KKT:n apua kroonisen kivun käsittelyssä pitkässä yksilöterapiassa. "Liikkeelle kivun kanssa - kipuidentiteetin uudelleenarviointi tanssi-liiketerapian ja kognitiivisen käyttäytymisterapian keinoin" löytyy Taideyliopiston tietokannasta

Tanssi-liiketerapeutiksi valmistuin Taideyliopiston nelivuotisesta koulutuksesta. ‬Koulutus‭ ‬oli kytketty Kognitiivisen käyttäytymisterapian‭ (‬KKT‭) ‬viitekehykseen.‭ ‬Lisäksi opintoihin sisältyi mm.‭ ‬traumaterapian,‭ ‬kehityksellisen liikkeen ja‭ ‬Mindfulnessin opintoja.‭ ‬Olen myös täydentänyt osaamistani erilaisten kurssien ja koulutusten avulla.‭

Tanssi-‭ ‬ja liiketerapeuttina tarkastelen tilannetta‭ ‬yhdessä asiakkaan kanssa‭ ‬nykyhetkestä käsin painottaen ratkaisu-‭ ‬ja voimavarakeskeistä lähestymistapaa.‭ ‬Pidän tärkeänä hahmottaa jokaisen tilannetta kokonaisuutena, eletyn elämän ja historian vaikuttaessa vahvasti siihen missä olemme nyt.‭ ‬Harrastustaustani sekä opiskeluni fyysisen teatterin,‭ ‬tanssin ja laulun puolelta antavat näkökulmia‭ ‬kokonaisvaltaisen ilmaisun tukemiseen terapiassa.‭

Meissä kaikissa on‭ ‬valtavasti vahvuuksia,‭ ‬voimavaroja ja mahdollisuuksia,‭ ‬jotka odottavat löytämistä.‭ ‬Olen kiinnostunut siitä miten luovuus,‭ ‬kehon kuuntelu ja liike voivat auttaa meitä löytämään avaimia parempaan elämään.‭ ‬Tanssi ja luovuus merkitsevät minulle‭ ‬vahvaa läsnäoloa tässä hetkessä ja matkantekoa,‭ ‬jopa seikkailua.

TANSSI-‭ ‬JA LIIKETERAPIA

Tanssi-liiketerapia‭ (‬TLT‭) ‬on liikkeeseen ja keholliseen ilmaisuun perustuva psykoterapian soveltava muoto.‭ ‬Se on luonteeltaan integratiivinen terapia,‭ ‬jonka teoreettinen pohja on keho-mieli-yhteyden huomioimisessa ja teoreettinen viitekehys rakentuu kiintymyssuhde-‭ ‬ja objektisuhdeteorioista,‭ ‬nykyaikaisesta traumateoriasta ja somaattisen psykologian teorioista.‭ ‬Keskeisiä perusteita tanssi-liiketerapeuttiseen työskentelytapaan tuovat myös voimavara-‭ ‬ja ratkaisukeskeiset,‭ ‬psykodynaamiset ja luovat teoriat.‭

Tanssi-liiketerapia on‭‭ ‬kokonaisvaltainen kuntoutus-‭ ‬ja hoitomuoto,‭ joka kuuluu luovien terapioiden ryhmään.‭ ‬Keskeistä tanssi-liiketerapiassa on keho-mieli-yhteys sekä ymmärrys liikkeestä kommunikaationa ja tärkeänä osana vuorovaikutusta.

‭‬Tanssia ja liikettä käytetään keinona vahvistaa sisäisiä voimavaroja ja itseilmaisua,‭ ‬tunnistaa ja käsitellä tunteita sekä tutkia vuorovaikusta muiden ihmisten kanssa.‭ ‬Tanssi tässä yhteydessä tarkoittaa liikettä‭;‬ eleistä,‭ ‬asennoista,‭ ‬olemisesta ja hengittämisestä aina kokonaisvaltaisempaan kehon liikkeeseen.‭ ‬Se on asiakkaan sisäisen kokemusmaailman esilletuloa liikkeen symbolisessa muodossa.

Kehon kieli on ensimmäinen kielemme,‭ ‬joka pysyy tärkeänä vuorovaikutuksen väylänä läpi elämän.‭ ‬Keho,‭ ‬hengitys,‭ ‬jännitykset ja liikkuminen heijastavat suhtautumista itseemme ja ympäristöön.‭ ‬Tanssi-‭ ‬ja liiketerapian avulla on mahdollista kehittää itsetuntemustaan sekä vuorovaikutustaitojaan hyvin kokemuksellisella tavalla.‭

Liike antaa mahdollisuuden tunteiden turvalliseen ilmaisemiseen ja voi luoda väylän myös niiden sanallistamiseen.‭ ‬Tanssi-liiketerapia antaa tilaa myös asiakkaan varhaisten kokemusten ilmaisemiselle.‭ ‬Ylipäänsä psyyken tiedostamattomat prosessit ja sanattomat,‭ ‬vain kehossa tuntuvat kokemukset voivat tulla liikkeen kautta näkyviksi ja siten paremmin tietoisen mielen ulottuville.

Tapaamiset koostuvat liike-,‭ ‬hengitys-‭ ‬ja kehotietoisuusharjoituksista sekä keskustelusta. ‭‬Kokemuksia voidaan työstää myös‭ ‬piirtäen,‭ ‬maalaten tai kirjoittaen. Yksilöllinen prosessi ja tarpeet määrittävät terapian toteutumisen muodon.‭ ‬Harjoitteet syntyvät prosessissa.

KENELLE TANSSI-LIIKETERAPIA SOPII‭?

Tanssi-liiketerapiaan voi hakeutua kuka tahansa, joka on kiinnostunut kehon ja mielen yhteyden tutkimisesta ja luovan liikkeen käyttämisestä henkilökohtaisen kasvun tukemisessa.‭ ‬Aiempaa kokemusta tanssista tai liikunnasta ei tarvita,‭ ‬eivätkä liikuntarajoitteet estä osallistumista.‭ ‬Tanssi-liiketerapiaa toteutetaan joko yksilö-‭ ‬tai ryhmäterapiana ja sitä voidaan soveltaa kaikenikäisille.

Tanssiterapiaa voidaan käyttää sekä muiden hoitomuotojen rinnalla että pääasiallisena terapiana esimerkiksi:

 • Mielenterveysongelmista,‭ ‬neurologisista häiriöistä,‭ ‬psykosomaattisista oireista kärsiville
 • Perhedynamiikan tai parisuhteen ongelmien kokonaisvaltaiseen työstämiseen
 • Työkyvyn ja yleisen arjen toimintakyvyn ylläpitoon sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin edistämiseen
 • Niille,‭ ‬joille verbaalinen itseilmaisu ja/tai omien tunteiden sanallistaminen ovat haasteellisia.

HYÖDYT

Tanssi-liiketerapia:

 • Vahvistaa kehon ja mielen yhteyttä
 • Vahvistaa itsetuntemusta ja lisää omanarvontuntoa
 • Tukee itseilmaisua ja vuorovaikutustaitoja
 • Kehittää elämänlaatua,‭ ‬hyvinvointia ja jaksamista
 • Kehittää myönteistä ja realistista kehonkuvaa ja minäkuvaa
 • Kehittää kehon hahmotusta,‭ ‬hallintaa ja motoriikkaa
 • Kehittää tarkkaavaisuutta ja keskittymistä
 • Auttaa löytämään uusia näkökulmia,‭ ‬ratkaisu-‭ ‬ja toimintamalleja erilaisiin elämäntilanteisiin

YKSILÖTERAPIA

Etsitkö ilmaisun ja tunteiden käsittelyn väyliä?

Tuntuuko, että puhe ei riitä tai sanat ovat kateissa?

Huomaatko kehosi viestivän mutta et oikein ymmärrä sen kieltä?

Tanssi-liiketerapiassa on mahdollista työstää niin kehon jumeja ja jännittyneisyyttä kuin tunnelukkoja ja ajatuskehiäkin.

Yksilöterapia muotoutuu aina kävijän näköiseksi. Terapeutti ja asiakas toimivat vuorovaikutuksessa jokaisen yksilöllisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Välillä keskustelu on tärkeämmässä roolissa ja välillä liikkuminen, keholliset ja luovat harjoitukset vievät prosessia eteenpäin.

Terapiaan voi tulla muun muassa kehittämään parempaa suhdetta itseensä ja omaan kehoonsa, opettelemaan liikkumista ilman suorituspaineita tai etsimään keinoja stressinhallintaan. Tanssi-liiketerapia sopii myös hyvin masennuksen ja muiden mielenterveysongelmien, neurologisten häiriöiden tai psykosomaattisten oireiden hoitomuodoksi. Myös perheet tai pariskunnat hyötyvät tanssi-liiketerapeuttisesta lähestymistavasta, jossa tutkitaan vuorovaikutusta hyvin kokonaisvaltaisella ja luovalla tavalla.

Varaa aika tutustumiskäynnille tai kokeilukerroille. Tule pohtimaan yhdessä miten tanssi-liiketerapiasta voisi olla hyötyä sinun elämäntilanteessasi.

Hinnat: tutustumiskäynti 40e, yksilöterapia 75e/60 min., 100e/90min. (sis.alv. 10%)

Lue asiakkaan palaute yksilöterapiasta

RYHMÄTERAPIA

Ryhmämuotoisessa tanssi-liiketerapiassa jokainen etenee omien tavoitteidensa mukaan itselleen sopivalla vauhdilla.‭ ‬Terapeuttina tuen jokaisen yksilöllistä prosessia.‭ ‬Ryhmämuotoisessa terapiassa on mahdollista tarkastella turvallisessa ympäristössä itseä suhteessa muihin ja lisätä sitä kautta itsetuntemustaan.‭ ‬Ryhmämuotoinen tanssi-liiketerapia soveltuu niin hyvinvoinnin tueksi,‭ ‬kuin myös mielenterveyden pulmien hoitoon.‭ ‬Haastattelen aina etukäteen ryhmään osallistujat.

Tanssi-liiketerapia sopii hyvin myös perheen dynamiikan ja vuorovaikutuksen parantamiseen sekä terapiamuodoksi pariskunnille.

Ryhmäläisten palautteita:

Näytä lisää...

Ryhmien ja työpajojen hinnat mainitaan esittelyissä.

TYÖHYVINVOINTI

TYÖHYVINVOINTIA KEHOTIETOISUUDESTA

Työ ihmisten kanssa herättää monenlaisia tunteita.
Elämme yhä hektisemmässä maailmassa.
Miten käsitellä asiakkaiden herättämiä tunteita tai keskinäistä vuorovaikutusta työyhteisössä?

Tunteet, tuntemukset ja aistimukset sijaitsevat ennen kaikkea kehossamme. Ne voivat antaa meille merkittävää informaatiota niin työntekoon kuin henkilökohtaiseen elämäämme liittyen.

Olemmeko kuulolla?

Työhyvinvointia kehotietoisuudesta -menetelmä tarjoaa yksinkertaisia mutta tärkeitä stressinhallinnan ja rentoutumisen työkaluja, joiden avulla työntekijä voi toimia työssään entistä tarkoituksenmukaisemmalla tavalla.

Keholliset harjoitukset lisäävät työntekijän kokonaisvaltaista itsetuntemusta ja auttavat tulemaan tietoisemmaksi omista tunteista, ajatuksista, aistimuksista, tilasta ja rajoista suhteessa asiakastilanteisiin. Tietoinen läsnäolo sekä erilaiset purku- ja rentoutumiskeinot tukevat työssä jaksamista, vitalisoivat ja vahvistavat työntekijän ymmärrystä omista vahvuuksistaan ehkäisten myös myötätuntouupumusta ja sijaistraumatisoitumista.

Ryhmämuotoisessa kehollisessa työnohjauksessa on mahdollista tutkia ja tulla tietoisemmaksi työyhteisön eri ilmiöistä, kuten erilaisista rooleista ja vuorovaikutussuhteista. Vuorovaikutteiset harjoitteet tukevat työyhteisön ilmapiiriä ja lujittavat luottamusta yhteisössä.

Soveltuu erityisesti:

 • Sosiaali-,‭ ‬terveys-ja kasvatustyötä tekeville
 • Hyvinvointialan ammattilaisille
 • Työssään esiintyville
 • Tietoisuustaitotyöskentelystä kiinnostuneille

Ota yhteyttä,‭ ‬niin räätälöidään työryhmällesi sopiva kokonaisuus.

TYÖPAJAT ja RYHMÄT

Ajankohtaista-osiosta löydät tulevien ryhmien ja työpajojen esittelyt.

Asiakkaiden palautteita työpajoista:

Näytä lisää...

RÄÄTÄLÖIDYT TEEMATUNNIT‭

Esimerkiksi polttareihin:

Rakkauden elementit

Pysähtyminen itsen,‭ ‬ystävyyden ja rakkauden äärelle viiden elementin inspiroidessa‭ ‬lempeästi jokaiselle omanlaiseen liikkeeseen.‭

‬Lähtöhinta‭ ‬90€‭ ‬/‭ ‬tunti.

Polttarisankarin palaute:

AJANKOHTAISTA

Tällä sivulla ilmoitan ajankohtaisista ryhmistä ja kursseista.


Läsnäoloa ja liikettä kaamoksen rajoilta    

Tanssi-liiketerapeuttinen työpaja

Vuodenkierto ja valonmäärän vaihtelu vaikuttavat meihin ihmisiin, jokaiseen omalla tavalla. Luonnon hiljentyessä ja rauhoittuessa kohti talvea on sopiva hetki pysähtyä kuuntelemaan mitä se herättää meissä. Mitä itselle kuuluu nyt?

Tervetuloa viettämään iltaa kehon ja mielen, liikkeen ja luovuuden vuoropuhelussa! Työpajassa on mahdollisuus suunnata huomio lempeästi kohti omia tarpeita ja toiveita. Minkälaisia asioita haluaisit aktivoida itsessäsi, entä minkä kohdalla hellittää? Mille asioille avautua ja miltä sulkeutua?

Kehollisten ja luovien harjoitusten kautta etsimme arvostavaa ja kuuntelevaa suhtautumista omaan kehoon ja liikeilmaisuun, itseen kokonaisuutena. Liikkeen ja kehollisten harjoitusten avulla meidän on mahdollista tutkia omaa olemistamme syvällisemmin ja löytää voimavaroja, joiden olemassaolosta emme ehkä edes tienneet.

Ilta sopii kaikenlaisille liikkujille. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Aika: Maanantaina 26.11.2018 klo 17.30-20

Paikka: Eheys-keskus, Malminraitti 17, 4 krs.

Hinta: 30e

Sitovat ilmoittautumiset ja kysy lisää:
Satu Haapanen, tanssi-liiketerapeutti
tlt@satuhaapanen.com,
044 244 8669,
www.satuhaapanen.com


Tutustu Tanssi-liiketerapiaan tunti    


16.8.2018 klo 18.15-19.15

Eheys-keskuksessa alkaa syksyllä 2018 Tanssien tähän hetkeen- viikkotunnit sekä tanssi-liiketerapiaryhmä. (ks. mainokset erikseen)

16.8 Tutustu tanssiterapiaan-tunnille voit tulla kokeilemaan erilaisia tanssiterapeuttisia harjoituksia tai vaan nauttimaan liikkeestä ja lataamaan akkuja kehotyöskentelyn avulla.

Tanssi-liiketerapeuttisessa työskentelyssä keskeistä on kehon ja mielen yhteyden tutkiminen. Liikettä käytetään keinona vahvistaa sisäisiä voimavaroja ja itseilmaisua,‭ ‬tunnistaa ja käsitellä tunteita sekä tutkia vuorovaikusta muiden ihmisten kanssa. Työskentely tukee luovuutta ja auttaa löytämään uudenlaisia olemisen tapoja ja voimavaroja, joiden olemassaolosta emme ehkä edes tienneet. 

Tunti on yhdistelmä liikkeen iloa ja ihmettelyä sekä hyvinvointia ja itsetuntemusta lisääviä harjoituksia.

Aika: Torstaina 16.8.2018
klo 18.15 – 19.15

Paikka: Eheys-keskus
Malminraitti 17 b, 4. Krs.

Oviraha: 5e

Ilmoittaudu viim. 15.8. tlt@satuhaapanen.com tai 044 244 8669

Vetäjänä toimii Satu Haapanen, tanssi-liiketerapeutti ja sosionomi


Tanssien tähän hetkeen -tunnit    

Tervetuloa voimavaroja ja itsetuntemusta vahvistavaan ryhmään!

Oletko kaivannut omannäköistäsi tanssituntia ilman suorituspaineita ja osaamisen vaatimuksia?

Tervetuloa mukaan Tanssien tähän hetkeen -tunneille nauttimaan liikkeestä ja lataamaan akkuja kehotyöskentelyn avulla!

Tunneilla ankkuroidumme tähän hetkeen erilaisten hengitys-, liike-, mielikuva- ja rentoutusharjoituksien avulla.

Tunti on yhdistelmä liikkeen riemua ja ihmettelyä sekä hyvinvointia ja itsetuntemusta lisääviä harjoituksia, jotka syntyvät tanssi-liiketerapian ja tietoisen läsnäolon menetelmien pohjalta.

Tunneilla ei edellytetä liikunnallista osaamista vaan painotetaan jokaisen ainutlaatuista tapaa liikkua. Tutustumistunti 16.8. klo 18.15-19.15 (ilmoittaudu tutustumistunnille viimeistään 15.8.,oviraha 5e)

Aika: Maanantaisin 3.9.2018 – 17.12.2018
klo 19.30-20.30 (yhteensä 15 x 60 min.,
tuntia ei pidetä 15.10.)

Paikka: Eheys-keskus
Malminraitti 17 b, 4. Krs.

Hinta: 190e/ koko kausi eli 15kertaa tai 16e/kerta.

Ilmoittautumiset tai kysy lisää:
tlt(at)satuhaapanen.com, 044 244 8669

Vetäjänä toimii Satu Haapanen, tanssi-liiketerapeutti ja sosionomi


Tanssi-liiketerapiaryhmä    

Tervetuloa voimavaroja ja itsetuntemusta vahvistavaan ryhmään!

Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä tutkimaan omaa olemassaoloa liikkeen, kehollisuuden ja luovuuden näkökulmasta.

Ryhmässä voi luottamuksellisessa ilmapiirissä hellittää, tutustua itseen, omiin tarpeisiin ja tunteisiin myötätuntoisesti ja kuunnellen.

Liike on kanava alitajuntaan ja tunteisiin, siihen mitä kehomme viestii ja kantaa. Tanssi-liiketerapiatyöskentely tukee luovuutta ja itseilmaisua ja auttaa löytämään uudenlaisia olemisen tapoja ja voimavaroja, joiden olemassaolosta emme ehkä edes tienneet. Kehotietoisuuden lisääntyessä, kokemus omista rajoista lisääntyy ja oma keho alkaa tuntua turvallisemmalta paikalta. Ryhmämuotoisuus antaa myös mahdollisuuden tutkia ja työstää omaa tapaa olla vuorovaikutuksessa toisiin.

Työskentely sisältää erilaisten liike-, mielikuva- ja rentoutusharjoitusten sekä muiden luovien menetelmien vuoropuhelua ja keskustelua. Jokainen voi lähestyä harjoitusten kautta itselleen tärkeitä teemoja.

Tanssi-liiketerapiassa painotetaan jokaisen ainutlaatuista tapaa olla ja liikkua eikä edellytetä liikunnallista osaamista.

Syksyn 2018 ryhmä:

Maanantaisin 17.9.- 10.12.2018 klo 17.00-18.45
(12 x 105 min., ei ryhmäkertaa 15.10.)

Hinta: 280e (sis. 10% alv.).
Sitovat ilmoittautumiset 9.9. mennessä.
Kysy osamaksusta!

Paikka: Eheys-keskus: Malminraitti 17 b, 4. Krs.
Ryhmiin mahtuu 4-8 henkilöä.

Ilmoittautumiset ja lisätietoa:
Satu Haapanen, sosionomi ja tanssi-liiketerapeutti
tlt(at)satuhaapanen.com tai 044 244 8669.


Liikkeestä lepoa ja inspiraatiota -työpaja    

Tervetuloa lataamaan akkuja sekä kokemaan liikkeen ja kehotyöskentelyn itsetuntemusta ja voimavaroja vahvistava vaikutus!

Työpajassa on mahdollista hengähtää ja asettua tähän hetkeen itsen äärelle tutkimaan omaa olemassaoloa erilaisten kehollisten harjoitusten kautta. Kuulostelemme hengityksen ja liikkeen mahdollisuuksia kehossamme erilaisin liike-, mielikuva- ja rentoutusharjoituksin.

Liike on kanava alitajuntaamme ja tunteisiin, siihen mitä ruumiimme viestii ja kantaa. Liikkeen ja kehollisten harjoitusten avulla meidän on mahdollista löytää uudenlaisia olemisen tapoja sekä voimavaroja, joiden olemassaolosta emme ehkä edes tienneet.

Harjoitukset syntyvät tanssi-liiketerapian ja tietoisen läsnäolon menetelmien pohjalta.

Työpajassa painotetaan jokaisen ainutlaatuista tapaa olla ja liikkua, osallistuminen ei edellytä liikunnallista osaamista! Työpajan aikana pidetään lyhyt evästauko.

Aika: La 3.2.2018 klo 11-15

Paikka: Eheys-keskus, Malminraitti 17 b, 4 krs.

Hinta: 55e ( sis. 10% alv.).

Sitovat ilmoittautumiset 30.1. mennessä: tlt(at)satuhaapanen.com, 044 244 8669

Satu Haapanen on tanssi-liiketerapeutti sekä sosionomi
http://www.satuhaapanen.com


Tanssien tähän hetkeen -tunnit    

Oletko kaivannut omannäköistäsi tanssituntia ilman suorituspaineita ja osaamisen vaatimuksia?

Tervetuloa mukaan Tanssien tähän hetkeen-tunneille nauttimaan liikkeestä ja lataamaan akkuja kehotyöskentelyn avulla!

Tunneilla ankkuroidumme tähän hetkeen erilaisten hengitys-, liike-, mielikuva- ja rentoutusharjoituksien avulla.

Tunti on yhdistelmä tanssin riemua sekä hyvinvointia ja itsetuntemusta lisääviä harjoituksia, jotka syntyvät tanssi-liiketerapian ja mindfulnessin menetelmien pohjalta.

Tunneilla ei edellytetä liikunnallista osaamista vaan painotetaan jokaisen ainutlaatuista tapaa liikkua.

Aika: Maanantaisin 15.1.2018 – 14.5.2018 klo 19.00-20.00 (yhteensä 14 kertaa, tuntia ei pidetä 19.2., 2.4. ja 30.4.)

Paikka: Eheys-keskus, Malminraitti 17 b, 4 krs.

Hinta: 16e/kerta, 70e/5kertaa, 190e/ koko kausi,14kertaa

Ilmoittautumiset tai kysy lisää: tlt(at)satuhaapanen.com, 044 244 8669

Vetäjänä toimii Satu Haapanen, tanssi-liiketerapeutti ja sosionomi


Kevään tanssi-liiketerapiaryhmät    

Tervetuloa voimavaroja ja itsetuntemusta vahvistavaan ryhmään!

Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä tutkimaan omaa olemassaoloa liikkeen, kehollisuuden ja luovuuden näkökulmasta.

Ryhmässä voi luottamuksellisessa ilmapiirissä hellittää, tutustua itseen, omiin tarpeisiin ja tunteisiin myötätuntoisesti ja kuunnellen.

Liike on kanava alitajuntaan ja tunteisiin, siihen mitä kehomme viestii ja kantaa. Tanssi- liiketerapiatyöskentely tukee luovuutta ja itseilmaisua ja auttaa löytämään uudenlaisia olemisen tapoja ja voimavaroja, joiden olemassaolosta emme ehkä edes tienneet. Kehotietoisuuden lisääntyessä, kokemus omista rajoista lisääntyy ja oma keho alkaa tuntua turvallisemmalta paikalta. Ryhmämuotoisuus antaa myös mahdollisuuden tutkia ja työstää omaa tapaa olla vuorovaikutuksessa toisiin.

Työskentely sisältää erilaisten liike-, mielikuva- ja rentoutusharjoitusten sekä muiden luovien menetelmien vuoropuhelua ja keskustelua. Jokainen voi lähestyä harjoitusten kautta itselleen tärkeitä teemoja.

Tanssi-liiketerapiassa painotetaan jokaisen ainutlaatuista tapaa olla ja liikkua eikä edellytetä liikunnallista osaamista.

Tammikuun ryhmä: maanantaisin 22.1.- 9.4.2018
klo 17.00-18.30 (10 x 90min., ei tuntia 19.2. ja 2.4.)
Hinta: 220e (sis. 10% alv.).
Sitovat ilmoittautumiset 15.1. mennessä.

Huhtikuun ryhmä: maanantaisin 16.4.- 11.6.2018
Klo 17.00-18.30 (8 x 90min., ei ryhmää 30.4.)
Hinta: 180e (sis. alv 10%)
Sitovat ilmoittautumiset: 9.4. mennessä.

Paikka: Eheys-keskus: Malminraitti 17 b, 4. Krs.
Ryhmiin mahtuu 4-6 henkilöä.
Ilmoittautumiset ja lisätietoa:
Satu Haapanen, sosionomi ja tanssi-liiketerapeutti
tlt(at)satuhaapanen.com tai 044 244 8669.


Tanssi-liiketerapeuttinen ryhmä    

Tervetuloa voimavaroja ja itsetuntemusta vahvistavaan ryhmään!

Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä kehon viisauden äärelle tutkimaan omaa olemassaoloa luovuuden, kehollisuuden ja toiminnallisuuden näkökulmasta.

Ryhmässä voi luottamuksellisessa ilmapiirissä esimerkiksi tutustua itseen, omiin tarpeisiin ja tunteisiin, hellittää ja löytää myötätuntoa itseä kohtaan. Ryhmässä on mahdollista vahvistaa kehotietoisuuttaan sekä löytää turvaa omasta kehosta ja kokemusta rajoista. Työskentely tukee luovuutta ja itseilmaisua, auttaa löytämään omia voimavaroja lisäten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja olemassaolon iloa. Ryhmämuotoisuus antaa myös mahdollisuuden tutkia ja työstää omaa tapaa olla vuorovaikutuksessa toisiin. Teemat nousevat ryhmäläisistä ja heidän tarpeistaan. Harjoitusten kautta voi lähestyä miltei mitä tahansa itselle tärkeää teemaa.

Työskentely sisältää erilaisten liike-, mielikuva- ja rentoutusharjoitusten sekä muiden luovien menetelmien vuoropuhelua. Harjoituksissa keskitytään omiin aistimuksiin, tuntemuksiin ja kokemuksiin mutta ryhmä tarjoaa mahdollisuuden myös jakaa näitä kokemuksia yhdessä.

Ryhmässä painotetaan jokaisen ainutlaatuista tapaa olla ja liikkua, osallistuminen ei edellytä liikunnallista osaamista!

Aika: keskiviikkoisin 25.10.- 20.12.2017
klo 19.30-21.00 (9 x 90min.)

Paikka: Eheys-keskus: Malminraitti 17 b, 00700 Helsinki, 4. Krs.

Hinta: 190e (sisältää10% alv.).

Ryhmään mahtuu 4-8 henkilöä.

Sitovat ilmoittautumiset 20.10. mennessä: tlt(at)satuhaapanen.com tai +358 50 525 0735. Kerrothan muutamalla lauseella itsestäsi ja toiveistasi ryhmää kohtaan.

Vetäjänä toimii Satu Haapanen tanssi-liiketerapeutti (Taideyliopisto).


Ihmisenä oleminen tuntuu - ryhmä    

Herkkyyttä
Elämänmakua
Syvempää tietämistä
Näppituntumaa
Nöyryyttä

Mitä kaikkea kaunista ja erityistä sinun jännityksesi alle peittyy? Elämähän on jännittävää! Ihmisenä oleminen tuntuu vahvasti eikä saakaan olla yhdentekevää.

Voisiko omaan jännitykseen ihastua?

Lisäämällä itsetuntemusta ja keskittymällä voimavaroihin, joita jännitys sisältää, voimme paljastaa jännityksen alla piilevää syvällisyyttä ja pehmeyttä ja antaa sen tihkua ympärillemme. Miten jännityksen uuvuttavan ja lamaannuttavan energian voisi houkutella esiin ja antaa sille liikkumatilaa ilmaista itseään.

Jännitys tuntuu kehossa, supistaa ja pienentää. Kaipaako keho silloin luovuutta ja leikillistä vuorovaikutusta, tanssiinkutsua, johdatusta kiehtovaan seikkailuun, jonka aikana kaikki on mahdollista. Minkälainen hahmo sinun jännityksesi on ja minkälaista mysteeriä hän kantaa mukanaan.

Ryhmän aikana tutkitaan ryhmäläisistä nousevia teemoja kehollisin-, liike- ja mielikuvaharjoituksin sekä puretaan kokemuksia kirjoittaen, kuvin ja keskusteluin. Ryhmässä painotetaan jokaisen ainutlaatuista tapaa olla ja liikkua, osallistuminen ei edellytä liikunnallista osaamista. Ryhmään mahtuu 4-6 henkilöä.

Aika: 29.9.- 1.12.2017 klo 15.15 – 16.45 (10x 90 min.)

Paikka: Tanssipaja, Korppaanmäentie 21 BL 6, 00300 Helsinki

Hinta: 190e (sis. alv 10%) Mahdollisuus maksaa osissa!

Sitovat ilmoittautumiset 7.9. mennessä:

tlt(at)satuhaapanen.com, +358 50 525 0735, sarimarintlt(at)gmail.com, +358505492420.

Vertaisjännittäjät ja kanssakulkijat:

Satu Haapanen tanssi-liiketerapeutti, sosionomi http://www.satuhaapanen.com

Sari Marin tanssi-liiketerapeutti, tanssija, koreografi, tanssinopettaja

http://www.sarimarintanssi-liiketerapeutti.com


Liikkeestä voimavaroja ja itsetuntemusta    

Tanssi-liiketerapiaryhmä migreenin, reuman tai erilaisten kroonisten kipujen kanssa eläville.

Ryhmässä tutkitaan kehon ja mielen yhteyttä sekä jokaisen ainutlaatuisia liikkeen mahdollisuuksia. Lempeän, kuuntelevan liikkeen ja luovien harjoitusten avulla etsitään hyväksyvää, arvostavaa suhtautumista itseen ja omaan kehoon sekä erilaisia näkökulmia kipujen ja kehon haasteiden kanssa elämiseen. Ryhmä herättelee meissä piileviä voimavaroja auttaen myös tutkimaan vuorovaikutusta ympäristön kanssa turvallisessa ilmapiirissä.

Työskentelemme kehotietoisuus- ja mielikuvaharjoituksien sekä hengitys- ja rentoutusharjoituksien avulla. Erilaisia aiheita puretaan myös piirtäen, kirjoittaen ja keskustellen. Ryhmä sopii kaikille, jokainen osallistuu omista lähtökohdistaan käsin.

Aiempien ryhmäläisten palautteita ryhmästä:

Paikka: Tanssikeidas Herttoniemi, Hiihtäjäntie 4, 00810 Helsinki

Ryhmäpäivät: tiistaisin 12.9. – 14.11. (yht. 10x90min)

Ilmoittautumiset 5.9. mennessä.

Aika: klo 19.30-21.00

Hinta: 160e (sis. alv.10%)

Kurssimaksu on mahdollisuus maksaa osissa. Kurssikoko: 4-8 henkilöä.

Sitovat ilmoittautumiset ja lisätietoja:
Satu Haapanen, sosionomi (AMK) ja tanssi-liiketerapeutti (Taideyliopisto)
tlt(at)satuhaapanen.com, +358 50 525 0735

Ilmoittautuessasi mainitsethan yhteystietosi ( esim. sähköposti), jotta voin lähettää sinulle muutamia kysymyksiä ennen ryhmää. Näin voin huomioida sinulle tärkeät teemat mahdollisimman hyvin ryhmässä.


Liikkeestä inspiraatiota ja voimavaroja syksyyn!    

Tervetuloa tutustumiskurssille kokeilemaan tanssi-liiketerapeuttista työskentelyä. Koe liikkeen ja kehotyöskentelyn itsetuntemusta ja voimavaroja vahvistava vaikutus.

Tanssi-liiketerapia kuuluu luoviin taideterapioihin, joissa terapeuttinen työskentely tapahtuu luovan toiminnan, liikkeen ja kehollisuuden kautta.

Kehotietoisuuden lisääntyessä ihmiselle avautuu mahdollisuuksia kokea ja ilmaista itseään, olemassaoloaan ja omaa tarkoitustaan aidommin ja selkeämmin.

Ryhmämuotoisessa terapiassa on mahdollista tarkastella turvallisessa ympäristössä itseään myös suhteessa muihin. Ryhmämuotoinen tanssi-liiketerapia soveltuu niin hyvinvoinnin tueksi, kuin myös mielenterveyden pulmien hoitoon.

Kurssin aikana tutkimme kehon ja mielen yhteyttä sekä etsimme arvostavaa, kuuntelevaa suhtautumista omaan kehoon ja liikeilmaisuun. Työskentely sisältää erilaisten liike-, mielikuva- ja rentoutusharjoitusten sekä muiden luovien menetelmien vuoropuhelua. Harjoituksissa keskitytään omiin aistimuksiin, tuntemuksiin ja kokemuksiin mutta kurssi tarjoaa mahdollisuuden myös jakaa näitä kokemuksia yhdessä. Inspiraatiota harjoituksiin haemme elementeistä: maa, vesi, tuli, ilma ja tila. Tutkimme elementtien avulla kehollisen elämämme peruslainalaisuuksia.

Kurssilla painotetaan jokaisen ainutlaatuista tapaa olla ja liikkua, osallistuminen ei edellytä liikunnallista osaamista!

Aika: Syyskuussa 2017 klo 19.30-21.00 (6.9., 13.9., 20.9., 27.9.)

Paikka: Eheys-keskus: Malminraitti 17 b, 00700 Helsinki, 4. Krs.

Hinta: 90e (sisältää10% alv.)

Ryhmään mahtuu 4-8 henkilöä. Sitovat ilmoittautumiset 3.9. mennessä: tlt(at)satuhaapanen.com tai +358 50 525 0735. Kerrothan muutamalla lauseella itsestäsi ja toiveistasi ryhmää kohtaan.

Vetäjänä toimii Satu Haapanen tanssi-liiketerapeutti (Taideyliopisto).


Liikkeen sietämätön keveys –työpaja vol. 2

Erittäin positiivisen vastaanoton saanut työpaja saa jatkoa. Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat liikkeen tutkijat!

Mitä kohti liikut, mistä etäännyt?
Mikä ohjaa valintojasi?
Mistä haaveilet?
Mitä haluaisit löytää?

Pitäisikö liikkeen olla helppoa, virtaavaa ja antautuvaa? Entäs jäykkä, pidätelty ja vaikeasti syntyvä liike tai täydellinen pysähtyneisyys? Eikö juuri niissä ole jotain kiinnostavaa ja tutkimisen arvoista? Minkälaisia oletuksia asetat omalle liikkeellesi tai paikallaan olollesi?

Minkälaista mielen liikettä nämä kysymykset sinussa herättävät?

Työpaja on avoin tila, kehon ja mielen vuoropuhelun mahdollistaja. Erilaiset liike- ja keholliset harjoitukset johdattelevat tutkimaan näitä kysymyksiä ja olemisemme liikettä sellaisena kuin se on. Liikkeen avulla pohdimme suhdettamme aikaan, paikkaan, tilaan ja toisiin sekä erilaisiin vastavoimiin elämässämme. Annamme liikkeen ihastuttaa ja kauhistuttaa sekä kuljettaa meitä kohti uusia näkökulmia.

Aika: 27.8.2017 klo 11-16 (sisältää tauon)

Paikka: Korppaanmäentie 21 BL 6, 00300 Helsinki

Hinta: 70e (sis. ALV 10%)

Sitovat ilmoittautumiset 20.8. mennessä:
tlt(at)satuhaapanen.com, +358 50 525 0735, sarimarintlt(at)gmail.com, +358505492420.

Satu Haapanen on tanssi-liiketerapeutti (Taideyliopisto), sosionomi (AMK) http://www.satuhaapanen.com

Sari Marin on tanssi-liiketerapeutti (Taideyliopisto), tanssija, koreografi ja tanssinopettaja http://www.sarimarintanssi-liiketerapeutti.com


Liikkeestä voimavaroja ja itsetuntemusta - tutustumistunnit

Tutustumiskurssi tanssi-liiketerapeuttisiin menetelmiin jatkuu vielä juhannukseen asti!!

Tervetuloa kokeilutunnille tai osallistumaan kaikille kolmelle kerralle! Tunnit sopivat kaikille!

Tunneilla pysähdytään ihmettelemään omaa olemista liikkeen, kehollisuuden ja luovuuden näkökulmasta. Tutkimme kehon ja mielen yhteyttä sekä jokaisen ainutlaatuisia liikkeen mahdollisuuksia. Lempeän, kuuntelevan liikkeen ja luovien harjoitusten avulla etsitään hyväksyvää, arvostavaa suhtautumista itseen ja omaan kehoon. Tunnit vahvistavat kehotietoisuutta ja itsetuntemusta sekä herättelee meissä piileviä voimavaroja lisäten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja olemassaolon iloa.

Teemme liike, kehotietoisuus-, rentoutus ja mielikuvaharjoituksia ja tutkimme elämässämme läsnä olevia aiheita myös piirtäen ja kirjoittaen.

Paikka: Inartes Instituutin tilat, Lapinlahden sairaala, Lapinlahden polku 8, 00180 Helsinki

Aika: tiistaisin 6.6.,13.6., 20.6. klo 17.30-19

Hinta: 15e/kerta, 40e/3 kertaa

Lisätietoja kurssista ja minusta vetäjänä:
Satu Haapanen, sosionomi (AMK) ja tanssi-liiketerapeutti (Taideyliopisto)
tlt(at)satuhaapanen.com, +358 50 525 0735
www.satuhaapanen.com

Vinkkaathan tulostasi, niin neuvon miten pääset oikeaan paikkaan Lapinlahden kiehtovan sokkeloisissa tiloissa! :)


8.-9- 7.2017 Liikkeen iloa ja ihmetystä -työpajat Malmilla    

8.7. klo 11-15 Vastavoimien koti kehossani

9.7. klo 11-15 Autenttisesta liikkeestä kuvaksi

Tuntuuko elämän liike joskus vastavoimien ja ääripäiden välillä tasapainoilulta? Läsnäolo ja läsnäolottomuus, vauhti ja pysähtyneisyys, jännitys ja rentous, tuttuus ja vieraus. Viihdytkö liikkeen äärilaidoilla vai kaipaisitko kohti kultaista keskitietä tai sisäistä pienen pientä liikettä? Olemme jatkuvasti liikkeessä jotakin kohti ja poispäin jostain. Mitä kohti haluaisit kulkea entä mistä poispäin?

Liiketyöpajat ovat avoin tila liikkeelle, tanssille ja rentoutumiselle, kehon ja mielen vuoropuhelulle.

Liike on kanava alitajuntaan ja tunteisiin, siihen mitä ruumiimme viestii ja kantaa. Liikkeen ja kehollisten harjoitusten avulla meidän on mahdollista tutkia omaa olemistamme syvällisemmin ja löytää myös uudenlaisia olemisen tapoja sekä voimavaroja, joiden olemassaolosta emme ehkä edes tienneet.

Ensimmäisenä työpajapäivänä kotiudumme kehoihimme, inspiroidumme liikkeen mahdollisuuksista ja erilaisista vastavoimia kehoissamme. Toisena päivänä antaudumme autenttisen liikkeen viisaudelle tutkimaan olemassaolomme liikettä sellaisena kuin se on. Puramme liikettämme myös kuvalliseen muotoon.

Molemmat päivät ovat itsenäisiä kokonaisuuksia ja sopivat kaikenlaisille liikkujille. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Paikka: Eheys-keskus, Malminraitti 17, 4 krs.

Hinta: 55e/pvä, 85e/2pvää. (sis. alv10%) Päivät sisältävät pienen evästauon.

Sitovat ilmoittautumiset ja kysy lisää:
Satu Haapanen, tanssi-liiketerapeutti, sosionomi
tlt@satuhaapanen.com, 050 5250 735
www.satuhaapanen.com


Liikkeen sietämätön keveys -työpaja

Mitä kohti liikut, mistä etäännyt? Mikä ohjaa valintojasi? Mistä haaveilet? Mitä haluaisit löytää?

Pitäisikö liikkeen olla helppoa, virtaavaa ja antautuvaa? Entäs jäykkä, pidätelty ja vaikeasti syntyvä liike tai täydellinen pysähtyneisyys? Eikö juuri niissä ole jotain kiinnostavaa ja tutkimisen arvoista? Minkälaisia oletuksia asetat omalle liikkeellesi tai paikallaan olollesi?

Minkälaista mielen liikettä nämä kysymykset sinussa herättävät?

Työpaja on avoin tila, kehon ja mielen vuoropuhelun mahdollistaja. Erilaiset liike- ja keholliset harjoitukset johdattelevat tutkimaan näitä kysymyksiä ja olemisemme liikettä sellaisena kuin se on. Liikkeen avulla pohdimme suhdettamme aikaan, paikkaan, tilaan ja toisiin sekä erilaisiin vastavoimiin elämässämme. Annamme liikkeen ihastuttaa ja kauhistuttaa sekä kuljettaa meitä kohti uusia näkökulmia.

Aika: 18.6.2017 klo 11-16 (sisältää tauon)

Paikka: Korppaanmäentie 21 BL 6, 00300 Helsinki

Hinta: 65e (sis. ALV 10%)

Sitovat ilmoittautumiset 10.6. mennessä: tlt(at)satuhaapanen.com, +358 50 525 0735, sarimarintlt(at)gmail.com, +358505492420.

Satu Haapanen on tanssi-liiketerapeutti (Taideyliopisto), sosionomi (AMK) http://www.satuhaapanen.com

Sari Marin on tanssi-liiketerapeutti (Taideyliopisto), tanssija, koreografi ja tanssinopettaja http://www.sarimarintanssi-liiketerapeutti.com


7.5.2017 Liiketyöpaja - Kasvu ja kehitys

Tervetuloa kevään viimeiseen tanssi- liiketerapeuttiseen työpajaan.

Toukokuisen työpajan aiheena on kasvu ja kehitys. Palaamme liikkeen alkulähteille, jopa ensimmäisiin liikkeen ituihin meissä ja tutkimme kasvua ja kehitystä yleisinä teemoina elämässä. Miten liike on rakentunut kehoihimme ja on olemassa voimavarana käytimme sitä tai emme? Minkälaista liikettä olet ehkä jäänyt kaipaamaan elämääsi? Minkälaista liikettä tämä hetki sinussa herättää, entä miten haluat liikkua kohti tulevaa?

Pikku-Huopalahden tanssipajalla pidettävissä työpajoissa on pysähdytty joka kuukausi tutkimaan erilaisia teemoja luovuuden, kehollisuuden ja liikkeen keinoin. Teemat ovat kutsuneet meitä kehon ja mielen yhteyden äärelle sekä etsimään arvostavaa, kuuntelevaa suhtautumista omaan kehoon ja liikeilmaisuun.

Työpaja vahvistaa kehotietoisuutta ja itsetuntemusta sekä herättelee meissä piileviä voimavaroja lisäten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja olemassaolon iloa. Työskentely sisältää erilaisten liike-, mielikuva- ja rentoutusharjoitusten ja muiden luovien menetelmien vuoropuhelua. Työskentelyssä painotetaan jokaisen ainutlaatuista tapaa liikkua, osallistuminen ei edellytä minkäänlaista liikunnallista osaamista!

Päivät sisältävät tauon omien eväiden syöntiä varten. Paikan päällä on jääkaappi, mikro sekä teen ja kahvin keittomahdollisuus. Ota mukaan liikkumiseen sopivat vaatteet. Kerrospukeutuminen on suotavaa. Vaatteita on mahdollista vaihtaa paikan päällä. Kysy lisää, jos kiinnostuit!

Työpajat pidetään Tanssipajalla Pikkuhuopalahdessa, Korppaanmäentie 21 BL 6, 00300 Helsinki

Yhteen työpajaan mahtuu 4-8 osallistujaa.

Hinta: 65e

Vetäjänä toimii tanssi-liiketerapeutti Satu Haapanen (www.satuhaapanen.com).

Sitovat ilmoittautumiset ja kysy lisää työpajoista: tlt@satuhaapanen.com, p.0505250735


LIIKKEESTÄ VOIMAVAROJA JA ITSETUNTEMUSTA

Tutustumiskurssi liiketerapeuttisiin menetelmiin yhteistyössä migreeniyhdistyksen kanssa.

Kurssin tavoitteena on pysähtyä tutkimaan kehon ja mielen yhteyttä sekä jokaisen ainutlaatuisia liikkeen mahdollisuuksia. Lempeän, kuuntelevan liikkeen ja luovien harjoitusten avulla etsitään hyväksyvää, arvostavaa suhtautumista itseen ja omaan kehoon. Kurssi vahvistaa kehotietoisuutta ja itsetuntemusta sekä herättelee meissä piileviä voimavaroja lisäten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja olemassaolon iloa.

Kurssilla tutustutaan liiketyöskentelyyn, kehotietoisuus- ja mielikuvaharjoituksiin sekä hengitys- ja rentoutusharjoituksiin. Erilaisia aiheita työstetään myös piirtäen, kirjoittaen ja keskustellen, tutkien näin liikkeen ja kehollisten harjoitusten yhteyttä ajatuksiin sekä tunteisiin. Kurssi sopii kaikille, jokainen osallistuu omista lähtökohdistaan käsin.

Paikka: Inartes Instituutin tilat, Lapinlahden sairaala, Lapinlahden polku 8, 00180 Helsinki

Kurssipäivät: tiistaisin 9.5., 16.5., 23.5. ja 30.5

Aika: klo 17.30-19

Hinta: migreeniyhdistyksen jäsenet 48e/ muut 56e

Kurssikoko: 4-8 henkilöä

Sitovat ilmoittautumiset ja lisätietoja:

Satu Haapanen, sosionomi (AMK) ja tanssi-liiketerapeutti (Taideyliopisto)
tlt(at)satuhaapanen.com, +358 50 525 0735, www.satuhaapanen.com

Ilmoittautuessasi mainitsethan yhteystietosi (esim. sähköposti), jotta voin lähettää sinulle muutamia kysymyksiä ennen kurssia. Näin voin huomioida terveydentilasi mahdollisimman hyvin tunnilla.


KAAMOKSESTA KOHTI KESÄÄ KEHOA KUUNNELLEN lataa pdf-esite

Tervetuloa kevään tanssi-liiketerapeuttisiin työpajoihin Tanssipajalle. Jokainen työpaja on itsenäinen kokonaisuus.

Työpajoissa pysähdytään joka kuukausi erilaisten teemojen äärelle luovuuden, kehollisuuden ja liikkeen keinoin. Teemat kutsuvat meitä tutkimaan kehon ja mielen yhteyttä sekä etsimään arvostavaa, kuuntelevaa suhtautumista omaan kehoon ja liikeilmaisuun.

Työpajat vahvistavat kehotietoisuutta ja itsetuntemusta sekä herättelevät meissä piileviä voimavaroja inspiroiden ja lisäten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja olemassaolon iloa. Työskentely sisältää erilaisten liike-, mielikuva- ja rentoutusharjoitusten ja muiden luovien menetelmien vuoropuhelua sekä yhteistä jakamista. Työskentelyssä painotetaan jokaisen ainutlaatuista tapaa liikkua, osallistuminen ei edellytä minkäänlaista liikunnallista osaamista!

TULEVAT TYÖPAJAT:

9.4. klo 11-16 Uuden alku

Valon lisääntyessä ja luonnon heräillessä pysähdymme kuuntelemaan minkälaisia uusia alkuja kukin meistä kaipaa elämäänsä. Haemme inspiraatiota elementeistä: maan, veden, tulen ja ilman herättämistä mielikuvista. Minkälaista uutta resonointia, ääntä tai liikettä voimme löytää itsestämme elementtien avulla?

7.5. klo 11-16 Kasvu ja kehitys

Palaamme liikkeen alkulähteille, ensimmäisiin liikkeen ituihin meissä. Tutkimme kasvua ja kehitystä yleisinä teemoina elämässä liikkeen kehityksen vaiheita seuraten. Mitä varhaisten liikemallien kokeilu voi opettaa meille tässä ja nyt? Minkälaista liikettä olet ehkä jäänyt kaipaamaan elämääsi mutta et ole koskaan tullut kokeilleeksi? Minkälaista liikettä tämä hetki sinussa herättää? Entä miten haluat liikkua kohti tulevaa?

Päivät sisältävät tauon omien eväiden syöntiä varten. Paikan päällä on jääkaappi, mikro sekä teen ja kahvin keittomahdollisuus. Ota mukaan liikkumiseen sopivat vaatteet. Kerrospukeutuminen on suotavaa. Vaatteita on mahdollista vaihtaa paikan päällä. Kysy lisää, jos kiinnostuit!

Työpajat pidetään Tanssipajalla Pikkuhuopalahdessa, Korppaanmäentie 21 BL6, 00300 Helsinki Yhteen työpajaan mahtuu 4-8 osallistujaa. Hinnat: 1 päivä 65e, 2 päivää 120e, 3 päivää 170e, 4 päivää 215e.

Vetäjänä toimii tanssi-liiketerapeutti Satu Haapanen (www.satuhaapanen.com). Sitovat ilmoittautumiset ja kysy lisää työpajoista: tlt(at)satuhaapanen.com, p.0505250735


TANSSILIIKETERAPEUTTINEN RYHMÄ

Tervetuloa itsetuntemusta ja voimavaroja vahvistavaan ryhmään!

Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä kehon viisauden äärelle tutkimaan omaa olemassaoloa luovuuden, kehollisuuden ja toiminnallisuuden näkökulmasta.

Ryhmässä voi luottamuksellisessa ilmapiirissä esimerkiksi tutustua itseen, omiin tarpeisiin ja tunteisiin, hellittää ja löytää myötätuntoa itseä kohtaan. Ryhmässä on mahdollista vahvistaa kehotietoisuuttaan sekä löytää turvaa omasta kehosta ja kokemusta rajoista. Työskentely tukee luovuutta ja itseilmaisua, auttaa löytämään omia voimavaroja lisäten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja olemassaolon iloa. Ryhmämuotoisuus antaa myös mahdollisuuden tutkia ja työstää omaa tapaa olla vuorovaikutuksessa toisiin. Teemat nousevat ryhmäläisistä ja heidän tarpeistaan. Harjoitusten kautta voi lähestyä miltei mitä tahansa itselle tärkeää teemaa.

Työskentely sisältää erilaisten liike-, mielikuva- ja rentoutusharjoitusten sekä muiden luovien menetelmien vuoropuhelua. Harjoituksissa keskitytään omiin aistimuksiin, tuntemuksiin ja kokemuksiin mutta ryhmä tarjoaa mahdollisuuden myös jakaa näitä kokemuksia yhdessä.

Ryhmässä painotetaan jokaisen ainutlaatuista tapaa olla ja liikkua, osallistuminen ei edellytä liikunnallista osaamista!

Aika: keskiviikkoisin 8.3.-10.5.2017, klo 19.30-21.00 (10 x 90min.)

Paikka: Eheys-keskus: Malminraitti 17 b, 00700 Helsinki, 4. Krs.

Hinta: 190€ (sisältää 10% alv.)

Ryhmään mahtuu 5-8 henkilöä.Sitovat ilmoittautumiset 6.3. mennessä: tlt(at)satuhaapanen.com tai 050 525 0735. Kerrothan muutamalla lauseella itsestäsi ja toiveistasi ryhmää kohtaan.

Vetäjänä toimii Satu Haapanen tanssi-liiketerapeutti (Taideyliopisto)


KAAMOKSESTA KOHTI KESÄÄ KEHOA KUUNNELLEN

Tervetuloa kevään tanssi-liiketerapeuttisiin työpajoihin Tanssipajalle.

Työpajoissa tutkitaan erilaisia teemoja tanssi-liiketerapeuttisen työskentelyn avulla. Jokainen lähestyy teemoja omasta tilanteestaan käsin. Työpajat vahvistavat kehotietoisuutta ja itsetuntemusta sekä herättelevät meissä piileviä voimavaroja inspiroiden ja lisäten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja olemassaolon iloa. Työskentely sisältää hengitys-, rentoutus-, mielikuva- ja liikeimprovisaatioharjoituksia. Harjoituksissa keskitytään pääosin omiin aistimuksiin, tuntemuksiin ja kokemuksiin mutta työpaja tarjoaa mahdollisuuden myös jakaa näitä kokemuksia yhdessä.

Su 19.2. klo 11-16 Läsnäolon hetki

Vuodenkierto ja valonmäärän vaihtelu vaikuttavat meihin ihmisiin, jokaiseen omalla tavalla. Työpajassa tutkitaan talven kaamoksen jälkimaininkeja kehossa ja mielessä. Mitä itselle kuuluu nyt? Suunnataan huomiota sisimpäämme lempeästi ja arvostavasti. Tutkitaan itseä tilassa, ajassa. Minkälaisia asioita haluaisit aktivoida itsessäsi, entä minkä kohdalla hellittää? Mille asioille avautua ja miltä sulkeutua?

Su 12.3. klo 11-16 Rajoilla

Lähestymme kevätpäivän tasausta. Olemme valon ja pimeyden rajoilla. Minkälaisia rajapintoja haluaisit tutkia itsessäsi ja elämässäsi? Työpajassa tutkitaan omaa tilaa ja rajoja sekä vuorovaikutusta kehon ja mielen, itsen ja ympäristön välillä.

Su 9.4. klo 11-16 Uuden alku

Valon lisääntyessä ja luonnon heräillessä pysähdymme kuuntelemaan minkälaisia uusia alkuja kukin meistä kaipaa elämäänsä. Haemme inspiraatiota elementeistä: maan, veden, tulen ja ilman herättämistä mielikuvista. Minkälaista uutta resonointia, ääntä tai liikettä voimme löytää itsestämme elementtien avulla?

Su 7.5. klo 11-16 Kasvu ja kehitys

Palaamme liikkeen alkulähteille, ensimmäisiin liikkeen ituihin meissä. Tutkimme kasvua ja kehitystä yleisinä teemoina elämässä liikkeen kehityksen vaiheita seuraten. Mitä varhaisten liikemallien kokeilu voi opettaa meille tässä ja nyt? Minkälaista liikettä olet ehkä jäänyt kaipaamaan elämääsi mutta et ole koskaan tullut kokeilleeksi? Minkälaista liikettä tämä hetki sinussa herättää? Entä miten haluat liikkua kohti tulevaa?

Päivät sisältävät lyhyen tauon, jolloin on mahdollista syödä omia eväitä. Paikan päällä on pieni keittiö, jääkaappi ja mikro sekä teen ja kahvin keittomahdollisuus. Ota mukaan liikkumiseen sopivat vaatteet. Kerrospukeutuminen on suotavaa liikkeen ja paikallaan olon vaihdellessa. Vaatteita on mahdollista vaihtaa paikan päällä. Kysy lisää, jos mikä tahansa asia jäi askarruttamaan.

Osallistujamäärä: 4-8 hlöä.

Hinnat: 1 päivä 65e, 2 päivää 120e, 3 päivää 170e, 4 päivää 215e

Työpajat pidetään Tanssipajalla Pikkuhuopalahdessa, Korppaanmäentie 21 BL6, 00300 Helsinki

Vetäjänä toimii tanssi-liiketerapeutti Satu Haapanen (www.satuhaapanen.com)

Sitovat ilmoittautumiset tai kysy lisää: tlt(at)satuhaapanen.com, 0505250735


TERVETULOA TUTUSTUMAAN TANSSI-LIIKETERAPEUTTISIIN MENETELMIIN TAMMIKUUSSA!

Tutustu Tanssi-liiketerapiaan-kurssi 10.1.-31.1.2017 katso esite tästä

Kurssin aikana tutkimme kehon ja mielen yhteyttä sekä etsimme arvostavaa, kuuntelevaa suhtautumista omaan kehoon ja liikeilmaisuun. Työskentely sisältää erilaisten liike-, mielikuva- ja rentoutusharjoitusten sekä muiden luovien menetelmien vuoropuhelua ja yhteistä jakamista. Inspiraatiota harjoituksiin haemme elementeistä: maa, vesi, tuli, ilma ja tila.

Ohjaajana toimii koulutettu tanssi-liiketerapeutti Satu Haapanen

Ti 10.1, 17.1, 24.1, 31.1. klo 17.30-19.00 (4krt)

Paikka: Eheys-keskus, Malminraitti 17 b, 4krs.

Hinta: 90€‭

Kurssille mahtuu 4-8 henkilöä.

Sitovat ilmoittautumiset 7.1.17 mennessä: satuhaapanen.tanssiterapia(at)gmail.com tai 0505250735.

Satu Haapanen

Tanssi-liiketerapeutti, sosionomi

tlt(at)satuhaapanen.com

p. 044 244 8669

Facebook

Yhteystiedot: tlt(at)satuhaapanen.com